نگهداری این محصول در یخچال برای مدت زمان بیشتر از 20-15روز توصیه نگردیده است و برای امنیت نگهداری این باقلوا برای درازمدت لطفا از فریزر استفاده کنید .